Photo gallery for Bankhietngong

Laos

Elephant at Ban Khiet Ngong - Champasak, Laos