Photo gallery for Miri

Malaysia

Grand Old Lady, Miri, Sarawak, Malaysia The view over town, Miri, Sarawak, Malaysia Lin San Hia temple, Miri, Sarawak, Malaysia Temple deity, Miri, Sarawak, Malaysia